Svet je najvišji organ sindikata med dvema kongresoma.

Svet po potrebi, najmanj pa enkrat letno, na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega odbora, predsedstva sindikata ali najmanj ene tretjine članov sveta, sklicuje predsednik sindikata.

Svet sestavljajo člani predsedstva in voljeni ali imenovani člani sveta sindikata.

Svet ima naslednje pristojnosti in naloge:

– sprejema ukrepe za varovanje in izboljšanje družbeno ekonomskega položaja delavcev,

– obravnava in sprejema poročilo predsednika sindikata, nadzornega odbora ter drugih odborov in komisij,

– sprejema stavkovna pravila,

– odloča o višini članarine in njenih delitvenih razmerjih,

– odloča o uvedbi stavke, ki bo trajala več kot 48 ur v mesecu,

– odloča o povezovanju z drugimi sindikati,

– obravnava poročila nadzornega odbora ter sprejema letno finančno poročilo,

– obravnava poročila statutarne komisije ter drugih stalnih in občasnih komisij,

– med dvema kongresoma imenuje vršilca dolžnosti podpredsednika sindikata, če temu iz katerega koli razloga v tem času preneha funkcija,

– med dvema kongresoma imenuje vršilce dolžnosti članov nadzornega odbora in statutarne komisije oziroma njunih predsednikov, če kateremu od teh iz katerega koli razloga v tem času preneha funkcija in

– opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in drugimi splošnimi akti ter sklepi organov sindikata.