Statutarno komisijo sestavljajo predsednik in dva člana.

Predsednika in člana statutarne komisije izvoli kongres sindikata.

 Statutarna komisija ima naslednje pristojnosti:

– pripravlja predlog statuta in njegove spremembe in dopolnitve,

– pripravlja predloge splošnih aktov ter njihove spremembe in dopolnitve,

– v pisni obliki razlaga določila statuta in drugih splošnih aktov sindikata,

– skrbi za usklajenost splošnih aktov sindikata s statutom ter ocenjuje skladnost aktov sindikata z zakoni in drugimi predpisi in

– opravlja druge naloge v skladu s sklepi organov sindikata.