Sindikat med dvema sejama sveta vodi predsedstvo sindikata.

Predsedstvo sindikata sestavljajo predsednik sindikata, podpredsednik sindikata, organizacijski sekretar in predsedniki sindikalnih enot.

Predsedstvo sindikata ima naslednje pristojnosti:

– zagotavlja izvajanje in spoštovanje določb statuta in drugih splošnih aktov ter usmeritev, programov in planov sindikata,

– obravnava družbeni, ekonomski in socialni položaj članstva in pripravlja ustrezne predloge za njegovo izboljšanje,

– sprejema letni finančni načrt,

– sprejema usmeritve in plane sindikata,

– sprejema ukrepe za izvajanje sprejetih usmeritev, programov in planov,

– pri delodajalcu posreduje in uveljavlja dogovorjene sindikalne zahteve in se z njim pogaja,

– odloča o uvedbi stavke, ki bo trajala 48 ur ali manj v mesecu,

– odloča o uvedbi osebnega izjavljanja o stavki,

– pooblašča predsednika za podpis kolektivnih pogodb s splošno veljavnostjo in drugih sporazumov,

– kongresu v imenovanje predlaga organizacijskega sekretarja,

– imenuje in razrešuje sekretarja sindikata, blagajnika sindikata,

– imenuje in razrešuje komisije in odbore in jim določa naloge,

– na predlog območnega odbora imenuje vršilce dolžnosti predsednika območnega odbora,

– imenuje komisijo za popis,

– usklajuje delo sindikalnih enot in območnih odborov, jim pomaga ter daje smernice in navodila za njihovo delo,

– predsedniku sindikata daje smernice in ga pooblašča za pogajanja in podpisovanje kolektivnih pogodb,

– predsednika pooblašča za sklepanje pogodb za opravljanje funkcij ter strokovnih in administrativnih del za potrebe sindikata,

– kot drugostopenjski organ odloča o pravicah, obveznostih in odgovornostih članov sindikata,

– razpolaga s sredstvi za namene, kot je določeno s statutom in drugimi splošnimi akti sindikata ter programi in finančnim načrtom,

– določa dodatne podpisnike transakcijskega računa in

– opravlja druge naloge v skladu s statutom in drugimi splošnimi akti sindikata.