Predsednika sindikata izvoli kongres sindikata.

Predsednik sindikata ima naslednje pristojnosti:

– zastopa in predstavlja sindikat,

– je zakoniti zastopnik in podpisnik poslovnega računa sindikata,

– sklicuje in vodi seje sveta sindikata in predsedstva sindikata,

– podpisuje statut in druge spolšne akte sindikata,

– skrbi za zakonitost in dosledno spoštovanje statuta in drugih splošnih aktov ter odločitev organov sindikata,

– skrbi za realizacijo sklepov organov sindikata,

– zastopa sindikat pri sklepanju pravnih poslov,

– razpolaga s sredstvi v skladu z določili splošnih aktov in sklepi organov sindikata,

– v skladu s pooblastili, ki mu jih daje predsedstvo, podpisuje kolektivne pogodbe,

– predlaga kandidate za zaposlitev v sindikatu,

– usklajuje delo območnih odborov ter daje smernice in navodila za njihovo delo,

– določa število in uporabo štampiljk,

– na podlagi statuta in Pravilnika o izvedbi volitev in imenovanj v organe Sindikata železniškega transporta Slovenije sprejema sklep o razpisu volitev in

– opravlja druge naloge v skladu s statutom in drugimi splošnimi akti in sklepi organov sindikata.