Predsedstvo sindikalne enote je organ sindikata, ki vodi sindikalno enoto, v katero sta združeni dve ali več območnih organizacij.

Predsedstvo sindikalne enote sestavljajo predsedniki območnih odborov, ki so združeni v sindikalno enoto, vodi jo predsednik sindikalne enote, ki ima svojega namestnika in sekretarja sindikalne enote.

Predsedstvo sindikalne enote ima naslednje pristojnosti:

– posreduje v sporih med sindikalno enoto oziroma njenimi člani in delodajalcem,

– članom sindikalne enote zagotavlja uresničevanje vseh sindikalnih in drugih pravic, ki izhajajo iz delovnega razmerja ter invalidskega in pokojninskega zavarovanja,

– koordinira delo med območnimi odbori,

– sprejema svoje dodatne interne predpise,

– izvaja naloge in aktivnosti, ki mu jih odredita predsedstvo in predsednik sindikata in

– opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti predsednik sindikata.