Organizacijskega sekretarja na predlog predsedstva sindikata imenuje kongres.

Ob imenovanju organizacijskega sekretarja se vzpostavi dvojno vodenje sindikata.

Organizacijski sekretar ima enake pravice in dolžnosti kot predsednik sindikata, kar pomeni usklajeno vodenje sindikata.

Vse določbe v statutu in ostalih aktih sindikata, ki se nanašajo na predsednika sindikata, se nanašajo tudi na organizacijskega sekretarja, razen zastopanja in predstavljanja sindikata navzven.