Območne organizacije z več kot 20 člani vodijo območni odbori.

Med dvema sejama območnega odbora območno organizacijo vodi njen predsednik.

Posamezni območni odbor sestavljajo predsednik in člani sveta sindikata.

Območni odbor ima naslednje pristojnosti:

– skrbi za izvajanje splošnih aktov, usmeritev, programov in planov sindikata,

– organizira članske sestanke, na katerih obvešča članstvo o svojem delovanju, pojasnjuje usmeritve, programe in plane ter sprejema mnenja, pobude in predloge za izboljšanje sindikalnega delovanja in jih posreduje predsedstvu sindikata,

– pridobiva nove člane,

– nudi pomoč članom pri uveljavljanju njihovih sindikalnih pravic in pravic iz delovnega razmerja ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja,

– razpolaga s sredstvi za namene, kot je to določeno s statutom in drugimi splošnimi akti sindikata ter programi in sklepi njegovih organov,

– izvaja naloge in aktivnosti, ki mu jih naložita predsedstvo in predsednik sindikata,

– skrbi za evidenco članstva območne organizacije in razpoložljive informacije v zvezi z gibanjem števila članstva posreduje sekretarju sindikata in

– opravlja druge naloge v skladu s statutom in drugimi splošnimi akti sindikata.