Organi sindikata so:

– kongres,

– svet,

– predsedstvo,

– predsednik,

– predsedstvo Sindikalne enote (SE),

– območni odbori,

– nadzorni odbor in

– statutarna komisija.

 

Člani organov sindikata imajo pravico:

– razpravljati in odločati o vprašanjih, ki so na dnevnem redu in predlagati spremembe in dopolnitve dnevnega reda,

– v okviru pristojnosti organa, v katerega so izvoljeni ali imenovani, predlagati sprejem aktov, njihovih sprememb ali dopolnitev

– izražati svoja mnenja in stališča v zvezi s posameznimi vprašanji,

– zahtevati pojasnila in strokovno pomoč,

– biti obveščeni o vseh vprašanjih, ki so pomembna za njihovo delo in

– do povrnitve stroškov v zvezi z opravljanjem njihovega dela.

 

Člani organov sindikata imajo obveznosti:

– udeleževati se sej organov, v katere so izvoljeni oziroma imenovani in

– na sejah organov aktivno sodelovati in opravljati naloge in aktivnosti, ki so jim naložene.

.