Nadzorni odbor sindikata sestavljajo predsednik in dva člana.

Predsednika in člana nadzornega odbora izvoli kongres sindikata.

Za člana nadzornega odbora je lahko izvoljen le tisti član sindikata, ki ni član predsedstva sindikata.

Delo nadzornega odbora vodi predsednik ali z njegove strani pooblaščeni član nadzornega odbora.

 Nadzorni odbor sindikata ima naslednje pristojnosti:

– spremlja in nadzira zakonitost finančno materialnega poslovanja sindikata oziroma njegovih organov,

– nadzira dogovorjeno porabo sredstev v skladu s splošnimi akti in sklepi organov sindikata,

– pregleduje zaključni račun sindikata,

– najmanj enkrat letno poda poročilo svetu sindikata in

– opravlja druge naloge v skladu s tem statutom in drugimi splošnimi akti sindikata ter sklepi

njegovih organov.