Kongres je najvišji organ sindikata in se skliče vsaka štiri leta.

Izredni kongres skliče predsednik sindikata zaradi nujnih in neodložljivih razlogov. Izredni kongres ima enake pristojnosti kot redni kongres.

Kongres sestavljajo predsednik sindikata, voljeni ali imenovani člani sveta sindikata in imenovani delegati kongresa.

Kongres ima naslednje pristojnosti in naloge:

– imenuje delovne organe kongresa,

– sprejema statut sindikata ter njegove spremembe in dopolnitve,

– sprejema strateške usmeritve, programe in plane sindikata,

– voli in razrešuje predsednika sindikata,

– voli podpredsednika sindikata,

– voli predsednika in namestnika predsednika sindikalne enote,

– voli in razrešuje predsednika in člane nadzornega odbora,

– voli in razrešuje predsednika in člane statutarne komisije,

– na predlog predsedstva sindikata imenuje organizacijskega sekretarja,

– obravnava in sprejema poročila o delu organov za preteklo obdobje,

– sprejme sklep o prenehanju delovanja sindikata,

– podeljuje naziv častnega člana sindikata in

– opravlja druge naloge v skladu s statutom in drugimi splošnimi akti.