Članstvo v sindikatu je prostovoljno.

Član sindikata lahko postane vsakdo, ki s podpisom pristopne izjave sprejema določila statuta in drugih splošnih aktov sindikata, njegove programske usmeritve ter pravice in dolžnosti, ki jih ima kot član sindikata.

 

Član sindikata ima pravico:

– zavzemati se za interese članov sindikata,

– voliti in biti voljen v organe sindikata,

– dajati mnenja, pobude in predloge,

– udeleževati se vseh organiziranih oblik sindikalnega boja, vključno s stavko,

– prejemati denarne pomoči v skladu s statutom in posebnimi splošnimi akti, ki urejajo to materijo,

– do ustrezne pravne pomoči v zvezi z uveljavljanjem pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja in

– druge pravice, ki mu jih zagotavljajo splošni akti sindikata in sklepi njegovih organov.

 

Član sindikata je dolžan:

– dosledno spoštovati določila statuta in delovati v skladu z njim ter drugimi splošnimi akti in odločitvami sindikata oziroma njegovih organov,

– redno plačevati članarino,

– zavzemati se za skupne interese sindikata,

– udeleževati se stavk in drugih oblik sindikalnega boja in

– izvrševati naloge, za katere je zadolžen na podlagi statuta in drugih splošnih aktov sindikata ter na podlagi sklepov njegovih organov.

Članstvo v sindikatu članu preneha z izstopom, izključitvijo, smrtjo ali zaradi neplačevanja članarine.